• Wesołych wakacji

    • 17.07.2020
    • Życzymy wszystkim udanych, wesołych, bezpiecznych i pogodnych wakacji.

      

     Dziękujemy rodzicom, uczniom i nauczycielom za współpracę, wsparcie i zrozumienie :-)

      

     Do zobaczenia w szkole :-)

    • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

    • 16.07.2020
    • Wspomnień czar... wakacje w pełni, a tu mała niespodzianka- zdjęcia z zakończenia roku szkolnego :-)

    • Egzamin Ósmoklasisty- informacje

    • 08.06.2020
    • Informacje dla uczniów i rodziców

     w sprawie organizacji egzaminu klasy VIII

     w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach

     w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się choroby COVID – 19

     wśród pracowników, dzieci i ich rodziców

     1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

     2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

     3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

     4. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

     5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu z czarnym wkładem i linijki.

     Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

     6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

     7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia i spożywania posiłków.

     8. Czekając na wejście do sal egzaminacyjnych, zdający zachowują co najmniej 1,5 m odstęp oraz mają zakryte usta i nos.

     9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności

     w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

     10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

     • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

     • wychodzi do toalety,

     • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

     11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

     12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać

     z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

     13. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

     14. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

     15. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

    • Oddawanie książek- wytyczne

    • 08.06.2020
    • Wszystkie podręczniki, ćwiczeniówki i książki z biblioteki należy spakować do jednego foliowego worka, zawiązać, nakleić etykietkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia, następnie przynieść do szkoły 19.06.2020,

     SZKOŁA BĘDZIE OTWARTA OD GODZ. 8.30 DO GODZ. 12.00.

     Kl.VIII przynosi podręczniki, ćwwiczeniówki i książki 16.06.2020

      Przed szkołą będzie pudło, do którego należy włożyć worek z podręcznikami i książkami.

      NIE WCHODZIMY DO SZKOŁY!

    • Laureatki konkursu

    • 02.06.2020
    • Maja i Martyna Strojek wyśpiewały I miejsca w Internetowym Konkursie Wokalnym. konkurs został zorganizowany przez MOK Pionki.

     http://mok.pionki.pl/?p=11403

     Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:-)

    • DZIEŃ DZIECKA

    • 01.06.2020
    • WSZYSTKIM DZIECIOM W DNIU ICH ŚWIĘTA ŻYCZYMY RADOŚCI, UŚMIECHU I SPEŁNIENIA MARZEŃ

      

     DYREKCJA ORAZ GRONO PEDAGOGICZNE PSP JAROSZKI